آغل خونین (قانلی آغیل)

+0 به یه ن

(قدرت ابوالحسنی سهلان)


در محدوده اراضی روستای آلوار سفلی (آشاغی آلوار) آغلی وجود دارد که مردم منطقه آن را آغل خونین (قانلی آغیل) و بعضا آغل خون (قان آغیلی) مینامند. این آغل در چند صد متری راه قدیم گونئی-تبریز (گونئی یولو) و در نزدیکی زمینهای روستاهای سهلان (ساغالان) و مایان علیا (یوخاری مایان) میباشد. همچنین، در یک مکان دور از روستاهای اطراف قرار دارد.

آردینی اوخو


  • [ 1 ]